Profin financiele en assurantieadviseurs profin_financiele_assurantieadviseurs.svg
Wettelijke leennormen 2015 bekend

Wettelijke leennormen 2015 bekend

Sinds 2013 bepaalt het Ministerie van Financiën de leennormen. Via de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet zijn deze leennormen gepubliceerd. Ze worden jaarlijks herzien op basis van koopkrachtontwikkelingen per huishouden en inkomen. Ook kunnen bepaalde politieke keuzes gemaakt worden via deze Tijdelijke Regeling, waardoor bepaalde aspecten van hypothecaire kredieten wettelijk kunnen worden gestimuleerd. Op 12 november 2014 zijn de wettelijke leennormen voor 2015 gepubliceerd. We vatten in dit artikel puntsgewijs de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2014 samen.

Nieuwe financieringslastpercentages en financieringslasttabellen

In opdracht van de overheid berekent het NIBUD jaarlijks hoeveel geld mensen maximaal aan woonlasten kunnen besteden. Dat komt tot uitdrukking in de financieringslastpercentages (ook wel woonquotes genoemd) die zijn af te lezen in financieringslasttabellen.

De afgelopen jaren is de koopkracht gedaald, wat terug te zien is in de financieringslasttabellen. Het deel van het inkomen dat aan woonlasten kan worden uitgegeven daalt opnieuw in 2015: met hetzelfde inkomen kan daardoor in 2015 minder geleend worden dan in 2014.

Wat opvalt is dat niet alleen de financieringslastpercentages zijn veranderd, maar ook de opzet van de financieringslasttabellen zelf. Er waren tot en met 2014 twee van deze tabellen: één voor mensen die de AOW-leeftijd nog niet hadden bereikt en één voor wie deze leeftijd al wel had bereikt.

Voor het geval de lening niet in box 1 valt zijn er voor elk van deze leeftijdsgroepen twee extra financieringslasttabellen bijgekomen,. De financieringslastpercentages zijn dan uiteraard beduidend lager. De tabellen zelf zijn naar 12 verschillende kolommen (in plaats van de huidige 5) uitgebreid. Hierin zijn meer mogelijke toetsrentes opgenomen.

Omdat de NVB heeft aangegeven dat het voor veel banken mogelijk onmogelijk is deze nieuwe, sterk uitgebreide financieringslasttabellen in de rekensoftware in te bouwen, mag tot 1 juli 2015 gebruik worden gemaakt van ‘vereenvoudigde’ financieringslasttabellen. Die hebben dezelfde format als die van 2014 (maar bevatten uiteraard wel andere financieringslastpercentages).

Aparte behandeling “kwetsbare groepen”

Iedere aanvrager met een toetsinkomen tussen de € 19.500 en € 30.000 wordt gezien als “kwetsbaar”. Deze groep heeft een inkomen waardoor “persoonlijke onvermijdelijke uitgaven” in bepaalde situaties niet opgevangen kunnen worden. Het NIBUD heeft ervoor gepleit hiermee rekening te houden.

Hieronder kunnen bijvoorbeeld de volgende situaties vallen:

  • extra kosten van chronische ziekte of handicap;
  • een zeer energie onzuinige of onderhoudsgevoelige woning;
  • een gezin met twee of meer kinderen;
  • bovengemiddelde pensioenverplichtingen;
  • ondersteuning (ex-)familieleden.

Dat heeft ertoe geleid dat de financieringslastpercentages voor inkomens onder de € 30.000 zeer sterk zijn gedaald. Soms is de afname meer dan 40% en kan er dus ook ruim 40% minder worden geleend.

De geldgever mag echter maximaal 3% optellen bij de financieringslastpercentages, wanneer de klant geen “persoonlijk onvermijdelijke uitgaven” heeft.

Als het toetsinkomen (voor samenwoners het hoogste inkomen + 1/3e van het lagere inkomen) onder de € 30.000 valt en er is geen sprake van een situatie als hierboven genoemd, dan mag men 3% optellen bij het financieringslastpercentage, zolang dit niet uitkomt boven het percentage horend bij een inkomen van € 30.000.

Extra stimulering energiezuinige woningen

De overheid heeft besloten om energiezuinige of –opwekkende woningen verder te stimuleren. In 2013 waren de Voorwaarden en Normen al zodanig ingericht dat een deel van de lening niet hoefde te worden meegenomen in de vaststelling of de maandlast betaalbaar was, mits het om een financiering voor energiebesparende voorzieningen zou gaan.

Daarnaast is sinds 2014 het begrip “NulopdeMeter-woning” geïntroduceerd. Een Nulopdemeter-woning is een woning die meer energie opwekt dan verbruikt. De hoeveelheid extra op te wekken energie is afhankelijk van het type woning.

Twee uitzonderingen op de maximale Loan-to-Income-verhouding zijn in 2015 nog verder uitgebreid:

  • Wanneer energiebesparende voorzieningen meegefinancierd worden voor een eigen woning, tellen de financieringslasten over deze voorzieningen in 2015 tot een maximum van € 9.000 niet mee voor de LTI-ratio. Dit was in 2014 nog € 8.000. Dit geldt ook voor woningen met een A++-label (tot 2015) of energie-index van 0,6 (sinds 2015).
  • Het bedrag dat buiten de inkomenstoetsing kan worden gehouden bij de financiering van een NulopdeMeter-woning wordt verhoogd van € 13.500 naar € 25.000. De verhoging hangt samen met een alternatieve berekeningswijze waarbij meer dan voorheen rekening wordt gehouden met de garantie die de bouwer geeft op de energieprestaties van de woning. Voor deze vrijstelling dient een energieprestatiegarantie afgegeven te zijn voor de desbetreffende woning voor een periode van ten minste tien jaar. Met name bij renovaties van bestaande woningen naar NulopdeMeter kan het verhoogde bedrag een rol spelen (Stroomversnelling Koopwoningen).

Voor de toepassing van deze vrijstellingen geldt een toetsinkomen van ten minste € 32.000.

Dat is wel iets hoger geworden, want deze grens lag in 2014 nog op € 29.000.

Overige relevante aanpassingen

Sinds 2014 was in de Tijdelijke Regeling opgenomen dat de maximale leencapaciteit moest worden berekend op grond van de werkelijke looptijd van het krediet, met een maximum van 30 jaar. Voor een krediet met een looptijd van bijvoorbeeld nog maar 10 jaar, betekende dit dat de leencapaciteit zeer laag werd: er moest immers van uitgegaan worden dat binnen deze 10 jaar de hele lening zou worden afgelost.

In 2015 is deze rekenmethodiek formeel versoepeld. Er mag bij korter lopende kredieten dan 30 jaar ook “rekening gehouden worden met opgebouwde spaartegoeden die zullen worden aangewend voor de aflossing van het hypothecair krediet, indien het gelet op de voorwaarden van het hypothecair krediet en de persoonlijke omstandigheden van de consument verantwoord is.”

Bovendien mag er ook worden gerekend met een looptijd van 30 jaar (dus uitgaand van een 360-maandsannuïteit), wanneer de werkelijke looptijd korter is als dit verantwoord is.

Wat ‘verantwoord’ is, wordt als volgt uitgelegd:

“Hierbij kan onder meer gedacht worden aan aflossingsvrije hypothecair kredieten die onder het fiscaal regime van vóór 1 januari 2013 vallen of hypothecair kredieten met een opbouwcomponent die worden ingebracht in een nieuwe financiering.”

Deze pagina delen/doorsturen op social media  delen op
 social media

Stel ons een vraag

+31 (0)33 - 247 50 45

Profin op Facebook

Bezoek ons

Profin financiële en assurantieadviseurs
Utrechtseweg 154
3818 ES Amersfoort

  • Theater voor het leven in het DeLaMar
Persbericht 19 januari 2018

Op maandagavond 12 februari 2018 leveren het Concertgebouw Kamerorkest en bekende artiesten als Dominic Seldis, Lisanne Spaander, Marc de Hond, Menno de Bree en Michiel Borstlap een bijzondere bijdrage aan de bestrijding van kanker. Zij treden tijdens een groots benefiet concert belangeloos op voor Theater for Life. Theater for Life is een initiatief van Barcode for Life en de opbrengst gaat dan ook voor de volle 100% naar het Center for Personalized Cancer Treatment. 

Een adembenemende show over menselijke veerkracht
Familie, partner, vriend(in), collega. Kanker is geen onbekende. Een persoonlijke behandeling kan het verschil maken. Daar zetten de mensen achter Theater for Life zich voor in. Het Amsterdamse DeLaMar theater heeft speciaal voor Theater for Life de Wim Sonneveld zaal beschikbaar gesteld. Bezoekers kunnen genieten van een bijzondere line-up van artiesten, met zeer persoonlijke verhalen. Zoals Lisanne Spaander, die doorbrak bij het grote publiek met de emotionele single ‘Vechtersbaas’. Op 12 februari neemt zij het publiek mee in haar strijd tegen kanker en ondersteunt ze haar verhaal met prachtige nummers van haar nieuwe album ‘Mijn Strijd’. Marc de Hond legt, in een stuk van zijn inspirerende show ‘Scherven brengen geluk’, uit hoe hij gelukkig is geworden dankzij zijn dwarslaesie. Pianist en componist Michiel Borstlap raakt het publiek door de adembenemende klanken van zijn nieuwe solo-album: Velvet. Het Concertgebouw Kamerorkest met contrabassist (en Maestro-jurylid) Dominic Seldis, brengt een warme mix van romantische stukken. Een adembenemende show die verbindt en versteld doet staan van de menselijke veerkracht.

Baanbrekend DNA onderzoek
De opbrengst van de kaartverkoop gaat voor 100% naar het Center for Personalized Cancer Treatment, een samenwerkingsverband van Nederlandse ziekenhuizen die baanbrekend onderzoek doen naar de behandeling van kanker op maat, op basis van het DNA profiel van de tumor. Steeds meer patiënten ervaren hierdoor minder bijwerkingen omdat ze een behandeling krijgen die beter aansluit bij hun ‘afwijking in het DNA’. Ook wordt steeds duidelijker dat medicijnen voor de ene kankersoort wellicht ook werken voor de andere en zo kunnen er enorme stappen worden gemaakt in de behandeling van kanker.

Tickets variëren van €49,50 tot €79. Dit is inclusief koffie of thee, een kleine versnapering bij ontvangst en uitgebreide hapjes plus drankje tijdens de pauze én de naborrel. Allemaal mogelijk gemaakt door de sponsoren. Kaarten zijn te koop via www.theaterforlife.nl.
-
Disclaimer Cookies