Profin financiele en assurantieadviseurs profin_financiele_assurantieadviseurs.svg
Pensioen in Eigen Beheer? Kom in aktie!

Pensioen in Eigen Beheer? Kom in aktie!

Met de invoering van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer is het na 1 juli 2017 niet meer mogelijk om pensioen bij de eigen BV op te bouwen. Tijd voor aktie!

Voor bestaande pensioenregelingen die in eigen beheer worden uitgevoerd, geldt een driejaarsperiode waarin het pensioen op fiscaal vriendelijk wijze kan worden opgeruimd. Maar mis de deadlines niet!

Wat had er vóór 1 juli 2017 moeten gebeuren?

Er zijn 2 acties die u al op 1 juli 2017 moet hebben afgerond, namelijk:

• Het premievrij maken van uw bestaande pensioen in eigen beheer

• Het overdragen van de waarde van uw pensioenverzekering naar uw eigen B.V.

Premievrij maken

Bij premievrijmaken worden de opgebouwde pensioenen bevroren. Het premievrije pensioen blijft dan onder de huidige regels in stand. Om dit te realiseren moeten er een aantal formaliteiten worden vervuld zoals het maken van de notulen aandeelhoudersvergadering en addendum op de pensioenbrief.

Waarde overdragen pensioenverzekering

DGA’s die een pensioenverzekering hebben die onderdeel uitmaakt van de pensioenopbouw in eigen beheer, hebben tot 30 juni 2017 de mogelijkheid het bij de verzekeraar opgebouwde kapitaal terug te halen naar de vennootschap. Of dit interessant is, is mede afhankelijk van onder meer garantiekapitalen, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisicodekkingen. Verzekeraars kunnen extra kosten in rekening brengen voor deze overdracht.

Wat moet er vóór 31 december 2017 gebeuren?

Als de DGA gebruik wil maken van de hoogste belastingkorting bij het afkopen van zijn pensioen in eigen beheer dan is de korting in 2017 het hoogst. In 2017 bedraagt de korting van 34,5%. Deze korting wordt berekend over de fiscale waarde van de pensioenvoorziening per 31 december 2015. Wanneer het pensioen in 2017 wordt afgekocht, wordt derhalve 65,5% van de fiscale waarde van de pensioenvoorziening belast met maximaal 52%.

Wat moet er vóór 1 april 2020 gebeuren?

Voor DGA’s die de pensioenregeling niet premievrij willen voortzetten, afkopen of voor afkoop de financiële middelen niet hebben, wordt een ‘oudedagsverplichting’ geïntroduceerd. Dit wordt ook de ‘spaarvariant’ genoemd, omdat de oudedagsverplichting jaarlijks met een wettelijk bepaald percentage wordt opgerent.

Compensatie voor de partner?

De waardering van premievrij én ingegaan pensioen heeft ook gevolgen voor de partner. Met het afstempelen van pensioen verdampen toekomstige uitkeringen voor de partner. Tussen de DGA en de partner ontstaan daardoor tegenstrijdige belangen. De partner moet in een aantal gevallen wel toestemming verlenen!

In situaties waarin geen evenredige afstempeling plaatsvindt, dient een compensatievoorstel gemaakt te worden. Bijvoorbeeld:

• Verdeling netto loon in geval van afkoop;

• Verdeling uitkering in geval van omzetting naar oudedagsverplichting;

• Verdeling in geval van premievrij making;

• Verdeling in geval van uitruil partnerpensioen.

Daarom is een adequate en actuariële onderbouwing noodzakelijk bij het instemmingstraject voor de partner. Bovendien dient de Belastingdienst te worden geïnformeerd door het toesturen van het bewijs van instemming van de partner. De Belastingdienst kan naar aanleiding van de melding van afstempeling en instemming van de partner onderzoek verrichten naar de pensioenregeling en het verloop van de pensioenvoorziening in de afgelopen jaren.

Tip

Hou de verschillende deadlines goed in de gaten en zorg voor een zorgvuldig instemmingstraject voor de partner.

Deze pagina delen/doorsturen op social media  delen op
 social media

Stel ons een vraag

+31 (0)33 - 247 50 45

Profin op Facebook

Bezoek ons

Profin financiële en assurantieadviseurs
Utrechtseweg 154
3818 ES Amersfoort

-
Disclaimer Cookies